ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که کردی مرود از یادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق
برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد
طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت
1394/11/15 اصفهان
وب سایت اختصاصی حسن حسنی
به سراغ من اگر مي آييد،
پشت هيچستانم‌.
پشت هيچستان جايي است‌.
پشت هيچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهايي است
كه خبر مي آرند، از گل واشده ی دورترين بوته خاک.
روی شن ها هم‌، نقش های سم اسبان سواران ظريفی ست که صبح
به سراغ من اگر مي آييد،
نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد
چينی نازک تنهايي من‌!


غضنفر عباسپور  میگوید:
کشته غمزه خود را به زیارت دریاب زان که بیچاره همان دل‌نگران است که بود
سياوش اشرفي  میگوید:
عالي
اکرم ربیع  میگوید:
بسیار زیبا...

آخرین ارسال ها


  1. ساقیا آمدن عید مبارک بادت
  2. دو امیر زاده در مصر بودند
  3. اى قناعت
  4. تو کی بشنوی ناله دادخواه
  5. شنیدم که دارای فرخ تبار